پایگاه تحلیلی.خبری نخل بیدار بعنوان اولین پایگاه خبری شهرستان فراشبند می باشد.