به گزارش نخل بیدار صبح امروز همزمان با سراسر کشور زنگ مهر حسینی در مدارس شهرستان فراشبند به صدا درامد.