به گزارش نخل بیدار رزمایش نهضت جهش تولید بسیج جامعه کشاورزی شهرستان فراشبند روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۹۹ با حضور مربیان طرح برگزار شد.

این رزمایش با هدف ارتباط موثر با بهره برداران تحت پوشش و ارائه توصیه های فنی و کارشناسی توسط جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند صورت پذیرفت.