به گزارش نخل بیدار، همایش جهانی شیر خوارگان حسینی همزمان در ۷۵۰۰ نقطه ی جهان ، در نخستین جمعه ماه محرم به یاد طفلان شهید واقعه عاشورا برگزار شد .

امسال نیز همچون سالهای گذشته مهدیه فراشبند میزبان برگزاری این همایش بود.