به گزارش نخل بیدار صبحگاه مشترک ادارات و نیروی انتظامی و نظامی شهرستان فراشبند صبح امروز همزمان با
آغاز هفته ی نیروی انتظامی در محل فرماندهی انتظامی شهرستان برگزار شد.

تشریفات نظامی و تقدیر از پرسنل برتر این حوزه از نمونه برنامه های این مراسم بود.

قابل ذکر است شیر محمد شیخی که پیش تر فرمانده کلانتری ۱۱۴ فراشبند بود از درجه ی سرگردی به سرهنگ دومی ارتقاء یافت.