به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی اداره صنعت، معدن و تجارت فراشبند، با توجه به افزایش قیمت نان در سطح استان صبح جلسه فوق العاده شورای آرد و نان شهرستان تشکیل و پس از بررسی و کارشناسی ابعاد مختلف موضوع قیمت انواع نان در شهرستان فراشبند مشخص و به شرح زیر ابلاغ گردید:

  • نان لواش یارانه ای- وزن چانه ۱۶۰ گرم- قیمت نان ۲۰۰ تومان
  • نان سنگک ماشینی- وزن چانه ۵۰۰ گرم قیمت نان ۱۱۰۰ تومان
  • نان سنگک سنتی وزن چانه ۴۷۵ گرم- قیمت نان ۱۱۰۰ تومان
  • نان بربری ماشینی- وزن چانه ۴۲۰ گرم- قیمت نان ۸۰۰ تومان
  • نان تنوری – وزن چانه ۲۰۰ گرم قیمت نان ۳۰۰ تومان
  • نان لواش آزادپز- وزن چانه ۱۵۰ گرم- قیمت نان ۲۵۰ تومان