((آگهي فراخوان عمومي شركت در استعلام قيمت، واگذاري مشارکتی روانشناسی بالینی بیمارستان امام هادی (ع)فراشبند))

بیمارستان امام هادی (ع) فراشبند در نظر دارد روانشناسی بالینی را از طريق آگهی فراخوان به افراد يا شركت‌هاي ذي‌صلاح واگذار نمايد.

 

از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت بعمل مي‌آيد در زمانهاي ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد استعلام، اقدام نمايند:

– توزيع اسناد استعلام: ‌از تاريخ۱۷/۱۰/۹۷ لغايت ۲۰/۱۰/۹۷ به مدت۴ روز از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز به آدرس http://mkp.sums.ac.ir/gharardad.

– اعاده اسناد استعلام: از تاريخ۱۸/۱۰/۹۷ لغايت ساعت ۱۲:۳۰ روز ۲۲/۱۰/۹۷ به مدت۵ روز در محل امور قراردادها واقع دربیمارستان امام هادی (ع)فراشبند

 

شرایط اختصاصی:

افراد شركت كننده در استعلام بايستي داراي مدرك تحصيلي كارشناس روانشناسی باليني ویا بالاتر بوده و برنده استعلام با مدرك خود در محل ديگري اشتغال به كار نداشته باشد.

تبصره ۱: داوطلبان داراي مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي باليني كه مدرك مقطع كارشناسي آنان نيز روانشناسي باليني باشد .

تبصره ۲: حضور داوطلبان داراي مدرك كارشناس ارشد روانشناسي عمومي كه مدرك مقطع كارشناسي آنان روانشناسي باليني باشدنيز بلامانع است .

تبصره ۳: مجوز ارائه خدمات روانشناسي را از سازمان بهزيستي يا دانشگاه علوم پزشكي داشته باشند.

تبصره ۴: سابقه كار كلينيكي، درماني، اجرايي در حيطه سلامت روان داشته باشند.

مديريت بیمارستان امام هادی (ع) شهرستان فراشبند

پایان خبر