انتخابات انجمن صنفی کارفرمائی خبازی های شهرستان فراشبند و حومه با حضور کارفرمایان متقاضی در محل اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان فراشبند برگزار و پس از رای گیری اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن مشخص گردیدند.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی شهرستان فراشبند، مدینه رفعت پناه سرپرست اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی فراشبند با اعلام این خبر اظهار داشت در راستای اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار و به منظور ترویج و توسعه تشکلات کارگری و کارفرمایی اولین مجمع انتخاباتی انجمن صنفی کارفرمائی خبازی های شهرستان فراشبند و حومه برگزار گردید که پس از رای گیری محمود پارسا(تعجب)،احسان پورزارعی، محمد قاسم کرمی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره، ولی عارفی بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره،اسدالله فراشبندی بعنوان بازرس اصلی و مجتبی میرزائیان بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

وی تشکیل انجمن های صنفی را راهی مناسب جهت ایجاد اعتماد بین کارگر و کارفرما و ثبات شغلی در کارگاه ذکر کرد و افزود: ثبت انجمن های صنفی کارفرمایی می تواند منجر به تشکیل یک اتاق فکر در راستای شناسایی مشکلات کارفرمایان و ارائه راهکار مناسب و تعامل سازنده با سایر دستگاههای اداری مرتبط جهت حل مشکلات کارگاهها شود.

مولایی بازرس کار و مسئول تشکلات کارگری اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی فراشبند نیز هدف از تشکیل انجمن صنفی مذکور را حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی کارگران و کارفرمایان،بهبود وضع اقتصادی آنها بیان نمود و اظهار داشت: رفع مشکلات موجود و احقاق حقوق قانونی اصناف در گرو همدلی و همفکری کارفرمایان می باشد که این امر در قالب تشکیل انجمن های صنفی کارفرمایی و انتخاب نماینده قانونی محقق خواهد شد.

پایان خبر