در راستای پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی برنامه خطر سنجی و مراقبت ادغام یافته فشارخون و دیابت در روستای «کنار مالک» فراشبند اجرا شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان فراشبند، کارشناس واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های غیر واگیر شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، انجام برنامه خطر سنجی و پیشگیری از سکته های قلبی و مغزی با خطرسنجی و مراقبت ادغام یافته فشارخون و دیابت برای افراد بالای ۳۰ سال را بسیار مهم خواند و گفت: سکته های قلبی عروقی شایع‌ترین علت مرگ و میر در اغلب جوامع بشری است و در کشور ما نیز بیماری های قلبی و عروقی و در رأس آن سکته های قلبی و مغزی شایع‌ترین علت مرگ و میر هستند.


«صادق عالیشوندی

» با تاکید بر نقش عوامل خطر ژنتیکی و محیطی در بروز سکته های قلبی و مغزی، افزود: خطر سنجی یکی از راهکارهای مناسب در تخمین میزان احتمال بروز سکته های قلبی مغزی طی ۱۰ سال آینده بوده و به فرد کمک می کند تا با شناخت عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی، آنها را کاهش دهد.
او افزود: برخی از این عوامل خطر، همچون سن و جنس غیر قابل تغییر هستند ولی سایر آنها با در پیش گرفتن شیوه های مناسب تغذیه و فعالیت های ورزشی و در صورت لزوم با مصرف داروهای کاهنده فشار و چربی خون قابل پیشگیری هستند.


عالیشوندی افزود: در اجرای این برنامه، بر اساس نتایج تن سنجی و آزمایشات، میزان خطر بروز سکته های قلبی و مغزی کشنده یا غیر کشنده، با استفاده از چارت ارزیابی میزان خطر قلبی عروقی محاسبه می شود و پس از ارزیابی، افراد در چهار گروه کم خطر، دارای خطر متوسط ، دارای خطر زیاد و دارای خطر خیلی زیاد از نظر میزان خطر ۱۰ ساله ابتلا به سکته های قلبی و مغزی طبقه بندی می شوند که بر اساس آن خدمات، آموزش ها و مشاوره های لازم به آنان ارائه می شود.

در این برنامه، تمامی افراد بالای ۳۰ سالی که در برنامه بسبج ملی کنترل فشارخون به عنوان پیش فشارخون شناسایی شدند، ابتدا سابقه ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، سرطان ها، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت در فرد و بستگان درجه یک بررسی و سپس فشارخون، دورکمر، قند خون و کلسترول آنها اندازه گیری شد.


پایان خبر