به گزارش نخل بیدار رزمایش کمک های مومنانه مربیان طرح نهضت جهش تولید بسیج جامعه کشاورزی شهرستان فراشبند برگزار شد.

در این رزمایش که روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه برگزار شدمربیان طرح بصورت میدانی از تعدادی مزارع و باغات تحت پوشش بازدید نمودند.

در این رزمایش مربیان ضمن انتقال دانش و تجربیات خود، به ارائه ی مشاوره و توصیه های فنی و تخصصی لازم به بهره برداران اقدام نمودند.