به گزارش نخل بیدار تا مهلت پایانی نامنویسی شورای شهر ۱۷ نفر در فراشبند نامنویسی کردند.

مراجع ذیصلاح با بررسی صلاحیت این افراد لیست نهایی را در زمان مقرر اعلام خواهد نمود.

افرادی که نامنویسی نمودند به شرح زیر می باشند.

۱٫کمیل بقایی فرد
۲.وحید بهمنی جعفرلو
۳.محمدکاویانی
۴.محمدصادق یگانه
۵.زهره کشاورز
۶.اشکان میرزایی
۷.علی وحیدزاده
۸.لاچین عیسی پور
۹.سید محمد احمدی
۱۰.محمود عوضپور
۱۱.محمد کاظم نوشادی
۱۲.سیروس نادرپور
۱۳.صفیه حسانی
۱۴.سمیه باقری نژاد
۱۵.فردین فضلی
۱۶.محمد هادی نوشادی
۱۷. محمدرضا نوشادی

۹۹/۱۲/۲۷