مسئول واحد حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند ازآغاز بوجاری وضد عفونی بذر گندم وجو توسط حسن مزارعی از بهره برداران پیشرو روستای پهناپهن در سال زراعی جاری خبر داد.

به گزارش نخل بیدار به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فراشبند رامین نادر پور گفت: از مشخصات بارز این دستگاه می توان به ظرفیت بوجاری و ضدعفونی ۱/۵ تا ۲ تن بذر در یک ساعت اشاره نمود، همچنین این دستگاه علاوه بر کاربرد جداسازی ناخالصی های ریز، درشت ، سبک، سنگین ،گرد و پوشال ،چوب و شن ریزه دارای کاربرد ضد عفونی و مخلوط کننده سم مایع با بذر نیز می باشد.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در کیفیت و کمیت محصول توجه به سلامت بذر می باشد در این راستا بوجاری بذور یکی از راهکارهای مهم ممانعت از انتشار بذور علفهای هرز می باشد و ضدعفونی بذور نیز یکی از مهمترین عملیات پیشگیری مزارع به بیماریهای سیاهک می باشد.

وی افزود: در شهرستان فراشبند حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به کشت گندم و جو آبی و دیم اختصاص دارد که در این سطح حدود ۵۰۰ تن بذور خود مصرفی کشت می گردد و مابقی از بذور گواهی شده که در مراکز معتبر توزیع بذر با نظارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند تهیه و کشت می گردد.

پایان خبر