چه کسانی برای شورای شهر فراشبند نامنویسی کردند؟

چه کسانی برای شورای شهر فراشبند نامنویسی کردند؟

به گزارش نخل بیدار تا مهلت پایانی نامنویسی شورای شهر 17 نفر در فراشبند نامنویسی کردند. مراجع ذیصلاح با بررسی صلاحیت این افراد لیست نهایی را در زمان مقرر اعلام خواهد نمود. افرادی که نامنویسی نمودند به شرح زیر می...

ادامه مطلب ...